محصولات و خدمات شرکت

فروش انواع ورق گرم و سرد به صورت شيت يا كلاف:

شرکت پردازش فولاد فرآیند البرز توانایی توزیع  انواع تولیدات فولاد مبارکه را دارا می  باشد که به برخی از آنها اشاره می کنیم.
                    
                    
ورق گرم:
ورق گرم از ضخامت 1 الی 16  میلیمتربصورت شیت در ابعاد مختلف یا  کلاف
ورق گرم از ضخامت 16به بالا بصورت شیت در طول 6 الی 12 متر(ازسایر منابع غیر از فولاد  مبارکه).
           
ورق سرد:
ورق سرداز ضخامت 0/3 الی 2/99 میلیمتر بصورت شیت و نواربری در ابعاد مختلف یاکلاف.

ورق گالوانیزه:

از ضخامت 0/3 الی 3 میلیمتربصورت شیت در ابعاد مختلف و کلاف(بصورت  ساده یا فرم شده).

 

ورق رنگی:
ورق رنگی از ضخامت 0/5 الی 1 میلیمتر بصورت شیت در ابعاد مختلف و کلاف.

 

ورق اسید شوئی:
ورق اسید شوئی از ضخامت 1/5 الی 3 میلیمتربصورت شیت در ابعاد مختلف و کلاف.